298. Spartan (Foursquare)

Photos:

Related models:

  • Tinker
  • Tourist

SAKWiki